اخبار داغ

دسته: گلوپدیا

سانسوریا مهتابی
معرفی انواع گل و گیاه, معرفی گیاهان, گلوپدیا

سانسوریا مهتابی 

مشخصات گیاه گیاه سانسوریا مهتابی امروزه به عنوان یکی از رایج ترین گیاهان آپارتمانی شناخته شده که به دلیل رنگ، سایز و طرح های مختلفی که دارد، میتوان آن را با هر دکوراسیونی استفاده کرد و اما دلایل دیگر استقبال زیاد از سانسوریا مهتابی ،...
سانسوریا لوله ای
معرفی انواع گل و گیاه, معرفی گیاهان, گلوپدیا

سانسوریا لوله ای (نیزه آفریقایی) 

مشخصات گیاه گیاه سانسوریا لوله ای امروزه به عنوان یکی از رایج ترین گیاهان آپارتمانی شناخته شده که به دلیل رنگ، سایز و طرح های مختلفی که دارد، میتوان آن را با هر دکوراسیونی استفاده کرد و اما دلایل دیگر استقبال زیاد از سانسوریا لوله...
سانسوریا شمشیری
معرفی انواع گل و گیاه, معرفی گیاهان, گلوپدیا

سانسوریا شمشیری 

مشخصات گیاه گیاه سانسوریا شمشیری امروزه به عنوان یکی از رایج ترین گیاهان آپارتمانی شناخته شده که به دلیل رنگ، سایز و طرح های مختلفی که دارد، میتوان آن را با هر دکوراسیونی استفاده کرد و اما دلایل دیگر استقبال زیاد از سانسوریا شمشیری ،...
سانسوریا پاکوتاه
معرفی انواع گل و گیاه, معرفی گیاهان, گلوپدیا

سانسوریا پاکوتاه 

خصوصیات گیاه گیاه سانسوریا پاکوتاه امروزه به عنوان یکی از رایج ترین گیاهان آپارتمانی شناخته شده که به دلیل  رنگ، سایز و طرح های مختلفی که دارد، میتوان آن را با هر دکوراسیونی استفاده کرد و اما  دلایل دیگر  استقبال زیاد از این گیاه مقاوم...